Упис студената у прву годину основних студија школске 2017/18 године

Преостала слободна места за упис

 

Смер
Буџет
Самофинансирање
Укупно
Општа физика (А)
13
0
13
Теоријска и експериментална физика (Б)
19
0
19
Примењена и компјутерска физика (Ц)
28
8
36
Метеорологија (М)
11
5
16

 

Упис кандидата, који су положили пријемни на другом факултету Универзитета у Београду,  на преостала слободна места вршиће се петак 14. јулa од 10 часова у Студентској служби Факултета (Цара Душана, приземље, соба 1). Поред докумената потребних за упис, кандидати са собом треба да понесу и потврду о положеном пријемном испиту на другом факултету са бројем освојених бодова.

Кандидати подносе документа за упис у Студентској служби Факултета (Цара Душана 13, приземље, соба бр 1) у петак 14. јула 2017. године у 10 часова. Ранг листа примљених кандидата биће објављена у 11 часова. Упис примљених кандидата обавиће се истог дана, у петак 14. јула у 12 часова.

Документа потребна за упис:

 • потврда о положеном пријемном испиту на другом факултету са бројем освојених бодова
 • индекс (добија се на Факултету)
 • 2 обрасца ШВ-20 (можете га одштампати овде или добити на Факултету)
 • оверене фотокопије сведочанстава сва четири разреда средње школе (оригинали на увид)
 • оверена фотокопија дипломе о положеном матурском испиту (оригинали на увид)
 • извод из матичне књиге рођених
 • 2 фотографије формата 3.5 x 4.5 cm
 • доказ о уплати накнаде на име трошкова уписа уплаћених на жиро рачун Физичког факултета бр. 840-1984666-87 (пример попуњене уплатнице) и то 1.600 динара за буџетске студенте, а 3.100 динара за самофинансирајуће студенте
 • за самофинансирајуће студенте доказ о уплати I рате школарине на жиро рачун Физичког факултета бр. 840-1984666-87 (школарина за самофинансирајуће студенте износи 60.000 динара и може се платити у 4 рате).

 

Уписна квота

У прву годину основних студија Физички факултет уписује 140 студента који се финансирају из буџета и 15 студената који плаћају школарину. Мимо те квоте, по једно место резервисано је за студенте који се пријављују преко програма афирмативних мера (студенти са инвалидитетом, припадници ромске националности, држављани Србије коју су средњу школу завршили у иностранству).

Смер
Буџет
Самофинансирање
Укупно
Општа физика (А)
25
0
25
Теоријска и експериментална физика (Б)
50
0
50
Примењена и компјутерска физика (Ц)
40
10
50
Метеорологија (М)
25
5
30

Напомена: Влада Републике Србије није донела одлуку о броју студената за упис у прву годину студија на терет буџета за школску 2017/18 годину. Уколико места на буџету не буду одобрена, додаће се броју самофинансирајућих студената.


Пријављивање кандидата је у среду 21. и четвртак 22. јуна 2017. године у перидоу од 10 до 14 часова у Студентској служби Факултета у Цара Душана 13, приземље, соба бр. 1. За упис у прву годину основних студија може конкурисати лице које има средње образовање у четворогодишњем трајању, без обзира на струку и усмерење.

Календар уписа

 
Пријем докумената среда 21. јуни и четвртак 22. јуни од 10 до 14 часова у Студентској служби Факултета (Цара Душана 13, приземље, соба 1)
Полагање пријемног испита из физике понедељак, 26. јуни у 14 часова у сали 61, Цара Душана 13
Полагање пријемног испита из математике уторак, 27. јуни у 14 часова у сали 61, Цара Душана 13
Резултати пријемног испита (прелиминарна ранг листа) среда, 28. јуни
Примедбе на прелиминарну ранг листу четвртак 29. јуни
Доношење решења по жалби петак 30. јуни
Коначна ранг листа Факултета понедељак, 3. јули
Упис примљених кандидата понедељак 10. јули и уторак 11. јули од 10 до 14 часова у Студентској служби Факултета
Упис кандидата који су остали испод црте - ПРОЗИВКА уторак 11. јули у 14 часова у Студентској служби Факултета
Упис кандидата који су положили пријемни на другом факултету петак 14. јули од 10 часова у Студентској служби Факултета

 

За пријаву је потребно:
- Пријавни лист (овде можете погледати шифарник средњих школа)
- фотокопија сведочанстава сва четири разреда средње школе (оригинал на увид)
- фотокопија дипломе о положеном матурском испиту (оригинал на увид)
- фотокопија извода из матичне књиге рођених
- доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита у износу од 3.000 динара на жиро рачун Физичког факултета бр. 840-1984666-87 (пример попуњене уплатнице)

Кандидати који се пријављују на основу програма афирмативних мера, прилажу још и потписане изјаве и то:
- Изјаву о припадности ромској националности, Препоруку Националног савета за ромску мањину;
- Изјаву о телесном оштећењу;

Кандидати српске националности који су држављани суседних земаља приликом пријаве подносе још и:
- Изјаву о припадности српској националној мањини;
- Потврду о започетом поступку нострификације средњошколске дипломе (осим за диплому стечену у Републици Српској која не подлеже нострификацији).

Пријемни испит

Сви пријављени кандидати полажу по избору пријемни испит из физике или математике, или оба, у ком случају се бодује бољи резултат. Кандидати који су током трећег или четвртог разреда средње школе освојили једну од прве три појединачне награде на републичком такмичењу из физике или математике ослобођени су полагања пријемног испита.

Пријемни испит из физике ће се одржати у понедељак 26. јуна 2017. године у 14 часова у сали 61, Цара Душана 13.
Пријемни испит из математике ће се одржати у уторак 27. јуна 2017. године у 14 часова у сали 61, Цара Душана 13.

Пријемни испит је писмени и траје 3 сата. На испит је потребно понети доказ о идентификацији (лична карта или пасош) и потврду о предатим документима (са бројем пријаве). Кандидати на пријемном испиту добијају вежбанку и хемијску оловку. Тест је затвореног типа, састоји се од 20 задатака са понуђеним одговорима од којих је само један тачан. Задаци се решавају у вежбанци, а затим се заокружује један од понуђених одговора на тесту.

НАПОМЕНА: Ради ефикаснијег решавања одређеног типа задатака, кандидати на пријемни испит треба да понесу и калкулатор.

Задаци са пријемних испита одржаних претходних година.

Ранг листа

Рангирање кандидата обавља се на основу општег успеха у средњој школи и на основу резултата оствареног на пријемном испиту, а на основу јединствене ранг листе која се формира за сваки студијски програм посебно, према укупном броју бодова сваког кандидата. Приоритет приликом рангирања имају кандидати који су се пријавили на дати студијски програм, док се остали кандидати рангирају на преостала места на том студијском програму.

Највећи могући број бодова које кандидат може да освоји је 100. Општи успех у средњој школи носи најмање 16, а највише 40 бодова. Под општим успехом у средњој школи подразумева се збир просечних оцена из свих предмета у првом, другом, трећем и четвртом разреду средње школе помножен са 2. Не рачунају се оцене факултативних предмета као и оцене из владања. Пријемни испит доноси максимално 60 поена.

Кандидат може бити уписан на терет буџета ако се налази на јединственој ранг листи одређеног студијског програма до броја одобреног за упис кандидата на терет буџета и уколико има више од 51 бода. За упис на самофинансирање неопходно је остварити укупно 31 бод.

Резултати пријемног испита биће објављени на сајту Факултета на јединственој ранг листи свих пријављених кандидата у среду 28. јуна 2017.

На ранг листу кандидати имају право жалбе уписној комисији и декану Физичког факултета. Жалбе уписној комисији се поднесе у четвртак 29. јуна 2017. године до 12 часова у Студентској служби Факултета (Цара Душана 13, приземље, соба бр. 1). Комисија ће решења по жалбама донети у петак 30. јуна 2017. године у 9 часова. Кандидати који не буду били задовољни решењем Комисије, имају право жалбе декану Факултета. Жалбе декану се подносе у петак 30. јуна 2017. године до 14 часова у Студентској служби. Декан ће решења по жалбама донети до понедељка 3. јула 2017. године у 9 часова.

Коначна ранг листа примљених кандидата биће објављена у понедељак 3. јула 2017. године у 12 часова на сајту Факултета.

Упис

Упис примљених кандидата обавиће се у Студентској служби Факултета у Цара Душана 13 (приземље, соба бр. 1) у понедељак 10. и уторак 11. јула 2017. године од од 10 до 14 часова. Факултет ће сматрати да су кандидати који се не упишу у предвиђеном року одустали од уписа.

Упис кандидата који су остали испод црте (ПРОЗИВКА) обавиће се у уторак 11. јула у 14 часова, након завршетка уписа кандидата са ранг листе.

Документа потребна за упис:

 • индекс (добија се на Факултету)
 • 2 обрасца ШВ-20 (можете га одштампати овде или добити на Факултету)
 • оверене фотокопије сведочанстава сва четири разреда средње школе (оригинали на увид)
 • оверена фотокопија дипломе о положеном матурском испиту (оригинали на увид)
 • извод из матичне књиге рођених
 • 2 фотографије формата 3.5 x 4.5 cm
 • доказ о уплати накнаде на име трошкова уписа уплаћених на жиро рачун Физичког факултета бр. 840-1984666-87 (пример попуњене уплатнице) и то 1.600 динара за буџетске студенте, а 3.100 динара за самофинансирајуће студенте
 • за самофинансирајуће студенте доказ о уплати I рате школарине на жиро рачун Физичког факултета бр. 840-1984666-87 (школарина за самофинансирајуће студенте износи 60.000 динара и може се платити у 4 рате).

Упис кандидата који су пријемни испит положили на другом факултету

Физички факултет признаје пријемни испит из математике или физике положен на другом факултету Универзитета у Београду. Ти кандидати се уписују по завшетку уписа примљених кандидата, уколико остане слободних места.

Поред докумената потребних за упис, кандидати са собом треба да понесу и потврду о положеном пријемном испиту на другом факултету са бројем освојених бодова.

Кандидати подносе документа за упис у Студентској служби Факултета (Цара Душана 13, приземље, соба бр 1) у петак 14. јула 2017. године у 10 часова. Ранг листа примљених кандидата биће објављена у 11 часова. Упис примљених кандидата обавиће се истог дана, у петак 14. јула у 12 часова.