Конкурси

На основу Одлуке Изборног већа Физичког Факултета, од 30. јануара 2019. године., расписан је конкурс за избор у  звање и заснивање радног односа наставника и сарадника на академским студијама и то:

Једног ванредног професора за ужу научну област – Физика кондезоване материје, на одређено време за период од 5 (пет) година, са пуним радним временом.

Једног доцента за ужу научну област – Физика кондезоване материје, на одређено време за период од 5 (пет) година, са пуним радним временом.

Једног доцента за ужу научну област – Анализа и прогноза времена, на одређено време за период од 5 (пет) година, са пуним радним временом.

Конкурс је објављен у огласнику НСЗ „ПОСЛОВИ“ број 817 (страна 25) од 20.02.2019. године, а доступан је и  у електронском издању.

Пријаву је потребно доставити у штампаној и едитабилној електронској форми (tex или doc формат) Деканату Физичког факултета, Београд, Студентски трг бр. 12 (3. спрат соба 652) у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

Увид јавности

Реферати на увиду јавности се могу погледати у деканату Физичког факултета (соба 652) сваког радног дана од 9 до 14 часова.

На увид јавности 30 дана стављају се следећи реферати о докторским дисертацијама и изборима у звање:

Докторске дисертације

ДАРКА САРВАНА, дипломираног физичара, који је предао докторску дисртацију под називом: "СТАТИСТИЧКО - МЕХАНИЧКА АНАЛИЗА ЕВОЛУЦИЈЕ НАЦИОНАЛНИХ ТРЖИШТА". Извештај предат 11. фебруара 2019. године.

АЛЕКСАНДРА ЋИРИЋА, дипломираног физичара, који је предао докторску дисертацију под назвом: "JUDD-OFELT THEORY AND THERMOMETRY OF EUROPIUM DOPED MATERIALS" (Џад-Офелтова теорија и термометрија еуропијумом допираних материјала). Извештај предат 22. јануара 2019. године.

Избор у звање

АЛЕКСАНДРE ДИМИЋ, дипломираног физичара, у звање истраживач сарадник. Извештај предат 17. јануара 2019. године.